گزارش تصويري بازديد فرماندار از خانواده شهيدان پورعطائيه و دهقان

گزارش تصويري بازديد فرماندار از خانواده شهيدان پورعطائيه و دهقان


گزارش تصويري بازديد فرماندار از خانواده شهيدان پورعطائيه و دهقان

بازديد از خانواده شهيد پورعطائيان

 

بازديد از خانواده شهيد دهقان