شناسه : 355590
گزارش تصويري بازديد فرماندار از اولين دستگاه بنر شهرستان خاتم

گزارش تصويري بازديد فرماندار از اولين دستگاه بنر شهرستان خاتم


گزارش تصويري بازديد فرماندار از اولين دستگاه بنر شهرستان خاتم

آدرس کوتاه :