گزارش تصويري بازديد فرماندار از آماده سازي براي برگزاري مراسم روز شهرستان خاتم

گزارش تصويري بازديد فرماندار از آماده سازي براي برگزاري مراسم روز شهرستان خاتم


گزارش تصويري بازديد فرماندار از آماده سازي براي برگزاري مراسم روز شهرستان خاتم

 

بازديد از نمايشگاه صنايع دستي سرچشمه

 

اسكان  مسافرين نوروزي در سرچشمه هرات