گزارش تصويري بازديد فرماندار از آماده سازي براي برگزاري جشنواره زردآلو در شهرستان خاتم(هرات)

گزارش تصويري بازديد فرماندار از آماده سازي براي برگزاري جشنواره زردآلو در شهرستان خاتم(هرات)


گزارش تصويري بازديد فرماندار از آماده سازي براي برگزاري جشنواره زردآلو در شهرستان خاتم(هرات)