شناسه : 355810
گزارش تصويري بازديد فرماندار از آماده سازي براي برگزاري جشنواره زردآلو در شهرستان خاتم(هرات)

گزارش تصويري بازديد فرماندار از آماده سازي براي برگزاري جشنواره زردآلو در شهرستان خاتم(هرات)


گزارش تصويري بازديد فرماندار از آماده سازي براي برگزاري جشنواره زردآلو در شهرستان خاتم(هرات)

آدرس کوتاه :