شناسه : 354200
گزارش تصويري بازديد فرماندار از اراضي پيشنهادي مجتمع ورزشي كارگران

گزارش تصويري بازديد فرماندار از اراضي پيشنهادي مجتمع ورزشي كارگران


گزارش تصويري بازديد فرماندار از اراضي پيشنهادي مجتمع ورزشي كارگران

آدرس کوتاه :