شناسه : 360770
گزارش تصويري بازديد فرماندار ، معاون فرماندار ، رئيس كميته امداد و بهزيستي شهرستان ازخانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و بهزيستي

گزارش تصويري بازديد فرماندار ، معاون فرماندار ، رئيس كميته امداد و بهزيستي شهرستان ازخانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و بهزيستي


 
گزارش تصويري بازديد فرماندار ، معاون فرماندار ، رئيس كميته امداد و بهزيستي شهرستان ازخانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و بهزيستي

 

آدرس کوتاه :