گزارش تصويري بازديد فرماندار، امام جمعه و معاون فرمانداري به مناسبت هفته راهداري از اداره راه و شهر سازي شهرستان

گزارش تصويري بازديد فرماندار، امام جمعه و معاون فرمانداري به مناسبت هفته راهداري از اداره راه و شهر سازي شهرستان


گزارش تصويري بازديد فرماندار، امام جمعه و معاون فرمانداري به مناسبت هفته راهداري از اداره راه و شهر سازي شهرستان