گزارش تصويري بازديد سر پرست فرمانداري ، بخشدار مركزي و كارشناس فرمانداري از نانوايي هاي سطح شهر هرات

گزارش تصويري بازديد سر پرست فرمانداري ، بخشدار مركزي و كارشناس فرمانداري از نانوايي هاي سطح شهر هرات


گزارش تصويري بازديد سر پرست فرمانداري ، بخشدار مركزي و كارشناس فرمانداري از نانوايي هاي سطح شهر هرات