گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و رئيس بنياد مسكن از پرژه مسكن مهر هرات

گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و رئيس بنياد مسكن از پرژه مسكن مهر هرات


گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و رئيس بنياد مسكن از پرژه مسكن مهر هرات

 

 

مسجد مسكن مهر(كوثر)