گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و رؤساي ادارات محيط زيست و جهاد كشاورزي از پروژه ساخت نخستين مركز تحقيقات هوبره ايران در شهرستان خاتم

گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و رؤساي ادارات محيط زيست و جهاد كشاورزي از پروژه ساخت نخستين مركز تحقيقات هوبره ايران در شهرستان خاتم


گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و رؤساي ادارات محيط زيست و جهاد كشاورزي از پروژه ساخت نخستين مركز تحقيقات هوبره ايران در شهرستان خاتم