شناسه : 356590
گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و رؤساي ادارات محيط زيست و جهاد كشاورزي از پروژه استخرهاي ذخيره آب كشاورزي

گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و رؤساي ادارات محيط زيست و جهاد كشاورزي از پروژه استخرهاي ذخيره آب كشاورزي


گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و رؤساي ادارات محيط زيست و جهاد كشاورزي از پروژه استخرهاي ذخيره آب كشاورزي

آدرس کوتاه :