گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و بخشدار مروست از مجتمع بين راهي مسجد ابوالفضل

گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و بخشدار مروست از مجتمع بين راهي مسجد ابوالفضل


گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و بخشدار مروست از مجتمع بين راهي مسجد ابوالفضل