گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و امام جمعه هرات از اداره بازرگاني

گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و امام جمعه هرات از اداره بازرگاني


گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و امام جمعه هرات از اداره بازرگاني