گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و امام جمعه هرات از اداره امور مالياتي و دارائي

گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و امام جمعه هرات از اداره امور مالياتي و دارائي


گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و امام جمعه هرات از اداره امور مالياتي و دارائي