گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري به اتفاق رؤساي ادارات تربيت بدني و بنياد مسكن از پروژه استخر سرپوشيده هرات

گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري به اتفاق رؤساي ادارات تربيت بدني و بنياد مسكن از پروژه استخر سرپوشيده هرات


گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري به اتفاق رؤساي ادارات تربيت بدني و بنياد مسكن از پروژه استخر سرپوشيده هرات