گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري به اتفاق رؤساي ادارات تربيت بدني و بنياد مسكن از مدرسه فوتبال نونهالان موعود

گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري به اتفاق رؤساي ادارات تربيت بدني و بنياد مسكن از مدرسه فوتبال نونهالان موعود


گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري به اتفاق رؤساي ادارات تربيت بدني و بنياد مسكن از مدرسه فوتبال نونهالان موعود