شناسه : 356260
گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري از مسكن مهر

گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري از مسكن مهر


  بازديد از مسجد مسكن مهر
گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري از مسكن مهر

 

بازديد از مسجد مسكن مهر

آدرس کوتاه :