گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري از مسجد مسكن مهر هرات

گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري از مسجد مسكن مهر هرات


گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري از مسجد مسكن مهر هرات