گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري از مسجد مسكن مهر(كوثر)

گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري از مسجد مسكن مهر(كوثر)


گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري از مسجد مسكن مهر(كوثر)