گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري ، بخشدار مروست و مسئولين از طرح آفت زدايي درختان بادام و گردو بسيج سازندگي

گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري ، بخشدار مروست و مسئولين از طرح آفت زدايي درختان بادام و گردو بسيج سازندگي


گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري ، بخشدار مروست و مسئولين از طرح آفت زدايي درختان بادام و گردو بسيج سازندگي