گزارش تصويري بازديد سرزده فرماندار و امام جمعه شهر هرات از مركز فني حرفه اي و شهرداري

گزارش تصويري بازديد سرزده فرماندار و امام جمعه شهر هرات از مركز فني حرفه اي و شهرداري


گزارش تصويري بازديد سرزده فرماندار و امام جمعه شهر هرات از مركز فني حرفه اي و شهرداري