شناسه : 354150
گزارش تصويري بازديد سرزده فرماندار از اداره بهزيستي شهرستان

گزارش تصويري بازديد سرزده فرماندار از اداره بهزيستي شهرستان


  بازديد از مركز فيزيوتراپي   بازديد از روند بررسي نامه هاي سفر سوم رياست جمهوري   بازديد از پروژه  توسعه ساختمان بهزيستي  
گزارش تصويري بازديد سرزده فرماندار از اداره بهزيستي شهرستان

 

بازديد از مركز فيزيوتراپي

 

بازديد از روند بررسي نامه هاي سفر سوم رياست جمهوري

 

بازديد از پروژه  توسعه ساختمان بهزيستي

 

آدرس کوتاه :