گزارش تصويري بازديد سرزده فرماندار از اداره آب و فاضلاب شهرستان خاتم (هرات)

گزارش تصويري بازديد سرزده فرماندار از اداره آب و فاضلاب شهرستان خاتم (هرات)


گزارش تصويري بازديد سرزده فرماندار از اداره آب و فاضلاب شهرستان خاتم (هرات)