گزارش تصويري بازديد رئيس هيات بازرسي و كميته تبليغات واطلاع رساني استان يزد از حوزه انتخابيه شهرستان خاتم

گزارش تصويري بازديد رئيس هيات بازرسي و كميته تبليغات واطلاع رساني استان يزد از حوزه انتخابيه شهرستان خاتم


گزارش تصويري بازديد رئيس هيات بازرسي و كميته تبليغات واطلاع رساني استان يزد از حوزه انتخابيه شهرستان خاتم