گزارش تصويري بازديد بخشدار مركزي و رئيس بنياد مسكن از پروژه هاي روستاهاي خوانسار و حسن آباد خوانسار

گزارش تصويري بازديد بخشدار مركزي و رئيس بنياد مسكن از پروژه هاي روستاهاي خوانسار و حسن آباد خوانسار


گزارش تصويري بازديد بخشدار مركزي و رئيس بنياد مسكن از پروژه هاي روستاهاي خوانسار و حسن آباد خوانسار