شناسه : 360550
گزارش تصويري بازديد بخشدار مركزي به اتفاق رئيس كميته امداد و بنياد مسكن از خانواده محرومين

گزارش تصويري بازديد بخشدار مركزي به اتفاق رئيس كميته امداد و بنياد مسكن از خانواده محرومين


گزارش تصويري بازديد بخشدار مركزي به اتفاق رئيس كميته امداد و بنياد مسكن از خانواده محرومين

آدرس کوتاه :