گزارش تصويري بازديد بخشدار مركزي از پروژه خط انتقال گازروستاهاي دهستان فتح آباد

گزارش تصويري بازديد بخشدار مركزي از پروژه خط انتقال گازروستاهاي دهستان فتح آباد


گزارش تصويري بازديد بخشدار مركزي از پروژه خط انتقال گازروستاهاي دهستان فتح آباد