گزارش تصويري بازديد بخشدار مركزي از هيئتهاي مذهبي روستاهاي سليم آباد و وليعصر كندر

گزارش تصويري بازديد بخشدار مركزي از هيئتهاي مذهبي روستاهاي سليم آباد و وليعصر كندر


گزارش تصويري بازديد بخشدار مركزي از هيئتهاي مذهبي روستاهاي سليم آباد و وليعصر كندر