گزارش تصويري بازديد بخشدار مركزي از اردوهاي جهادي در روستاي باغ معدن

گزارش تصويري بازديد بخشدار مركزي از اردوهاي جهادي در روستاي باغ معدن


گزارش تصويري بازديد بخشدار مركزي از اردوهاي جهادي در روستاي باغ معدن