گزارش تصويري بازديد بخشدار به همراه پدر شهيد تاج فيروزه از كتابخانه شهيد تاج فيروزه مروست به مناسبت هفته كتاب

گزارش تصويري بازديد بخشدار به همراه پدر شهيد تاج فيروزه از كتابخانه شهيد تاج فيروزه مروست به مناسبت هفته كتاب