شناسه : 341842

گزارش تصويري بازديد بخشدار به همراه پدر شهيد تاج فيروزه از كتابخانه شهيد تاج فيروزه مروست به مناسبت هفته كتابآدرس کوتاه :