شناسه : 340992

گزارش تصويري بازديد بخشدار از روند بازسازي خانه تاريخي وقفي شهر مروستآدرس کوتاه :