شناسه : 341252

گزارش تصويري بازديد بخشدار از دفتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي در شهر مروستآدرس کوتاه :