گزارش تصويري بازديد بخشدار از دفتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي در شهر مروست

گزارش تصويري بازديد بخشدار از دفتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي در شهر مروست