گزارش تصويري بازديد امام جمعه ، معاون فرماندار ، بخشدار مركزي و مسئولين ادارات از محفل انس با قرآن

گزارش تصويري بازديد امام جمعه ، معاون فرماندار ، بخشدار مركزي و مسئولين ادارات از محفل انس با قرآن


گزارش تصويري بازديد امام جمعه ، معاون فرماندار ، بخشدار مركزي و مسئولين ادارات از محفل انس با قرآن