گزارش تصويري بازديد امام جمعه ، فرماندار ، بخشدار مركزي و مسئولين از خانواده معظم شهداء در شهر هرات و روستاهاي دهستان فتح آباد

گزارش تصويري بازديد امام جمعه ، فرماندار ، بخشدار مركزي و مسئولين از خانواده معظم شهداء در شهر هرات و روستاهاي دهستان فتح آباد


گزارش تصويري بازديد امام جمعه ، فرماندار ، بخشدار مركزي و مسئولين از خانواده معظم شهداء در شهر هرات و روستاهاي دهستان فتح آباد