گزارش تصويري بازديد اعضاء اتاق طرح توسعه شهرستان خاتم و كشاورزان نمونه از طرحهاي گلخانه اي شهرستان صدوق

گزارش تصويري بازديد اعضاء اتاق طرح توسعه شهرستان خاتم و كشاورزان نمونه از طرحهاي گلخانه اي شهرستان صدوق


گزارش تصويري بازديد اعضاء اتاق طرح توسعه شهرستان خاتم و كشاورزان نمونه از طرحهاي گلخانه اي شهرستان صدوق