گزارش تصويري بازديد استاندار، معاون استاندار و هيات همراه از روند اجراي پروژه كارخانه كاشي طاووس شهر هرات

گزارش تصويري بازديد استاندار، معاون استاندار و هيات همراه از روند اجراي پروژه كارخانه كاشي طاووس شهر هرات


گزارش تصويري بازديد استاندار، معاون استاندار و هيات همراه از روند اجراي پروژه كارخانه كاشي طاووس شهر هرات