گزارش تصويري بازديد از پروژه هاي عمراني با حضور فرماندار و مدير كل دفتر فني استانداري و جمعي از مسئولين شهرستان

گزارش تصويري بازديد از پروژه هاي عمراني با حضور فرماندار و مدير كل دفتر فني استانداري و جمعي از مسئولين شهرستان


گزارش تصويري بازديد از پروژه هاي عمراني با حضور فرماندار و مدير كل دفتر فني استانداري و جمعي از مسئولين شهرستان