گزارش تصويري بازديد از پروژه هاي عمراني اداره آب و فاضلاي روستايي شهرستان خاتم

گزارش تصويري بازديد از پروژه هاي عمراني اداره آب و فاضلاي روستايي شهرستان خاتم


گزارش تصويري بازديد از پروژه هاي عمراني اداره آب و فاضلاي روستايي شهرستان خاتم