گزارش تصويري بازديد از ساختمان فرمانداري ، مسجد مسكن مهر ، ساختمان كانون فرهنگي و تربيتي كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان خاتم

گزارش تصويري بازديد از ساختمان فرمانداري ، مسجد مسكن مهر ، ساختمان كانون فرهنگي و تربيتي كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان خاتم


گزارش تصويري بازديد از ساختمان فرمانداري ، مسجد مسكن مهر ، ساختمان كانون فرهنگي و تربيتي كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان خاتم