گزارش تصويري بازديد ازپروژه مهر ماندگار ، سد مخزني شهرستان خاتم در هرات بمناسبت هفته دولت

گزارش تصويري بازديد ازپروژه مهر ماندگار ، سد مخزني شهرستان خاتم در هرات بمناسبت هفته دولت


گزارش تصويري بازديد ازپروژه مهر ماندگار ، سد مخزني شهرستان خاتم در هرات بمناسبت هفته دولت