گزارش تصويري بازديد ابخشدار مركزي و رئيس كميته امداد از خانواده محرومين

گزارش تصويري بازديد ابخشدار مركزي و رئيس كميته امداد از خانواده محرومين


گزارش تصويري بازديد ابخشدار مركزي و رئيس كميته امداد از خانواده محرومين