گزارش تصويري اولين همايش ائمه جمعه جماعات شهرستان خاتم در سال 1390

گزارش تصويري اولين همايش ائمه جمعه جماعات شهرستان خاتم در سال 1390


گزارش تصويري اولين همايش ائمه جمعه جماعات شهرستان خاتم در سال 1390