گزارش تصويري افتتاح پروژه پارك كوهستان خوانسار همزمان با پروژه هاي روستايي در سراسر كشور

گزارش تصويري افتتاح پروژه پارك كوهستان خوانسار همزمان با پروژه هاي روستايي در سراسر كشور


گزارش تصويري افتتاح پروژه پارك كوهستان خوانسار همزمان با پروژه هاي روستايي در سراسر كشور