گزارش تصويري افتتاح پروژه هاي عمراني شهرستان خاتم به مناسبت ايام ا... دهه مبارك فجر با حضور معاون برنامه ريزي استانداري

گزارش تصويري افتتاح پروژه هاي عمراني شهرستان خاتم به مناسبت ايام ا... دهه مبارك فجر با حضور معاون برنامه ريزي استانداري


گزارش تصويري افتتاح پروژه هاي عمراني شهرستان خاتم به مناسبت ايام ا... دهه مبارك فجر با حضور معاون برنامه ريزي استانداري