گزارش تصويري افتتاح مهدكودك نازدانه در شهر مروست با حضور بخشدار و رئيس سازمان بهزيستي شهرستان و همچنين بازديد از پروژه مسكن معلولين شهر مروست

گزارش تصويري افتتاح مهدكودك نازدانه در شهر مروست با حضور بخشدار و رئيس سازمان بهزيستي شهرستان و همچنين بازديد از پروژه مسكن معلولين شهر مروست