شناسه : 359230
گزارش تصويري افتتاح شروع به تحصيل مدرسه علميه كوثر شهرستان خاتم

گزارش تصويري افتتاح شروع به تحصيل مدرسه علميه كوثر شهرستان خاتم


 
گزارش تصويري افتتاح شروع به تحصيل مدرسه علميه كوثر شهرستان خاتم

 

آدرس کوتاه :