شناسه : 356150
گزارش تصويري افتتاح ساختمان بانك مهر اقتصاد شعبه شهرستان خاتم

گزارش تصويري افتتاح ساختمان بانك مهر اقتصاد شعبه شهرستان خاتم


 
گزارش تصويري افتتاح ساختمان بانك مهر اقتصاد شعبه شهرستان خاتم

 

آدرس کوتاه :