گزارش تصويري افتتاحيه نمايشگاه دستاوردها و توانمنديهاي دانش آموزان مدارس شهرستان خاتم با حضور فرماندار و مسئولين

گزارش تصويري افتتاحيه نمايشگاه دستاوردها و توانمنديهاي دانش آموزان مدارس شهرستان خاتم با حضور فرماندار و مسئولين


گزارش تصويري افتتاحيه نمايشگاه دستاوردها و توانمنديهاي دانش آموزان مدارس شهرستان خاتم با حضور فرماندار و مسئولين