گزارش تصويري استاندار و هيات همراه از اردوهاي جهادي در روستاي رحمت آباد

گزارش تصويري استاندار و هيات همراه از اردوهاي جهادي در روستاي رحمت آباد


گزارش تصويري استاندار و هيات همراه از اردوهاي جهادي در روستاي رحمت آباد