گزارش تصويري از روند ساخت و ساز استخر شنا و همچنين زمين چمن مجموعه ورزشي شهيد گنجي مروست

گزارش تصويري از روند ساخت و ساز استخر شنا و همچنين زمين چمن مجموعه ورزشي شهيد گنجي مروست